مدیرعامل

(فرزین درخشانپور)

ایمیل: info@limpopo-dar.com

تلفن: 255743555556+

همراه: 989121141757+

اجرایی

(حامد پاشا)

ایمیل: info@limpopo-dar.com

تلفن: 255745555556+

همراه: 989122013876+

مدیر بازاریابی و روابط عمومی

(جکسون چمبوکو)

ایمیل: info@limpopo-dar.com

تلفن: 255784202614+

همراه: 255655202614+

در تماس باشیم